Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLETE

1. SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.aryfashion.net weboldal (Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

A Szolgáltató tevékenységét a Felhasználói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény), valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, valamint az adatai megadásával egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten hozzájárul.

2. A SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE, ADATAI

Szolgáltató neve: Járai Mercédesz Zsuzsanna E.V.

Szolgáltató székhelye: 4033 Debrecen, Borház utca 19

Szolgáltató adószáma:  : 56215537-1-29 

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Belügyminisztérium

Bankszámla szám : 11600006-00000000-93606288

Szolgáltató e-mail címe: aryfashion01@gmail.com     

Szolgáltatás weboldalának címe: www.aryfashion.net   

 

3. DEFINÍCIÓK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

3.1.      Felhasználó: a weboldalt bármilyen formában használó természetes személy

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

3.2.      Személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3.         Különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

3.4.      Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.5.      Tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

3.6.      Szolgáltató (adatkezelő): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.7.      Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.8.      Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.9.      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

3.10.    Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.11.    Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.12.    Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.13.    Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

3.14.    Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.15.    Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos a Felhasználóval, a Szolgáltatóval (adatkezelővel) vagy az Adatfeldolgozóval.

 

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

4.1. A Weboldalon található Szolgáltatások egy részének igénybe vételéhez Regisztráció szükséges. A Regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek és a jelen tájékoztatóban rögzített rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szolgáltatás teljesítése érdekében az Szolgáltató felhasználja. A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (regisztrációval), illetve bizonyos esetekben az egyéb kifejezett hozzájárulásával adja meg. Az Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél (Felhasználó) által azok megadásakor megismert és jelen tájékoztatóban rögzített célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé. A Regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a honlapon történő belépését követően bármikor elvégezheti.

4.2. Az Szolgáltató a felhasználók alábbi adatait kezeli: név, lakcím/szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. Valamennyi adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

 

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználó regisztrációja, a szolgáltatás teljesítése (a termék megrendelése, vételárának megfizetése, kiszállítása, azaz a szerződés létrejötte), illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése, hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése, illetve a Felhasználók marketing jellegű megkeresése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.

4.3 Egyes információkat (amelyek nem minősülnek személyes adatnak) összesített és feldolgozott formában az Szolgáltató egyes partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy partnerei a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék Szolgáltatásaikat, illetve tájékoztassák a felhasználókat termékeikről, Szolgáltatásukról, tevékenységükről. Egyes, személyes adatnak nem minősülő anonim információkat, statisztikai formában az Szolgáltató nyilvánosságra hozhat annak érdekében, hogy Szolgáltatásai működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

 

4.4. A Szolgáltató a weboldalra látogatók számítástechnikai eszközeire vonatkozó, a bejelentkezéshez használt információt is gyűjthet, így például: a bejelentkezők IP címe és böngészőjének típusa, egyes cookie információk, a bejelentkező tartózkodási országa, internetszolgáltatója, valamint hogy a bejelentkező milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a honlapot. Ezeket a személyesnek nem tekinthető adatokat az Szolgáltató kizárólag anonim módon, összesített és feldolgozott formában használja fel és tárolja szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. A fenti adatokat az Szolgáltató a Felhasználókkal semmilyen módon nem kapcsolja össze, és esetleges további felhasználásuk csak az illetékes hatóságok erre vonatkozó külön utasítására lehetséges.

 

4.5. A Felhasználó az aryfashion01@gmail.com e-mail címen kérelmezheti az Szolgáltatónál

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, zárolását, valamint
  • személyes adatainak törlését.

A Felhasználó az aryfashion01@gmail.com email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól (amely a Regisztráció törlésével is együtt jár). A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (így különösen a számviteli, adózási és jogi kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az aryfashion01@gmail.com email címre küldött elektronikus levél útján,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az aryfashion01@gmail.com email címen vagy postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

4.6. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

 

A Honlapon keresztül, illetőleg a Szolgáltató által működtetett és Felhasználó által elérhető nyilvános kommunikációs csatornákat (pl facebook) minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, a jelen, és az adott szolgáltató (pl. facebook) felhasználási feltételek rendelkezéseinek betartásával.

5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK KÖRE

 

5.1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

 

A Weboldal bizonyos funkcióinak, illetve a szolgáltatások egy részének használatához Regisztráció szükséges.

A Regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és különleges adatait: név, lakcím/szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

 

A Weboldal használhatóságának megkönnyítése érdekében a Szolgáltató cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek a Weboldal használatához szükségesek, és amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén tárol el. Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy megkönnyítsük a honlapon való tájékozódást. A cookie-k informálhatnak minket arról is, meglátogatta-e már Ön előzetesen a Weboldalunkat, vagy először teszi ezt. Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy cookie-k nélkül a Weboldal bizonyos esetekben csak korlátozott mértékben használható.

 

Az adatkezelés célja: A Weboldal használata (fentebb kifejtette szerint, azaz termék megrendelése és szerződés megkötése), valamint hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a szolgáltatás teljesítését.

 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó, azaz az Ön hozzájárulása, melyet Ön a Regisztrációjának véglegesítésével ad meg a Szolgáltató részére.

 

A kezelt adatok köre: a fentiekben felsorolt személyes adatok.

Az adatkezelés – azaz a személyes adatok tárolásának - időtartama: A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor 5 évig kezeljük.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli, adózási és jogi kötelezettség, Felhasználóval létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az Info törvény 6.§ (5) bekezdése alapján.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor korlátozás nélkül jogosult az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy a termékek megrendelésére és kiszállítására vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak megadása. Amennyiben Ön nem adja meg az általunk megkívánt és előírt személyes adatait, abban az esetben nem jön létre közöttünk szerződés.

5.2. HÍRLEVÉL, MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉS

(Jelen pontban felsorolt esetekben történő adatkezelésre is a jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.)

A Weboldalra látogatók Regisztrációjuk véglegesítésével hozzájárulnak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató hírlevelére, illetve ebben az esetben a Szolgáltató reklámcélú megkereséseket is küldhet Önnek a regisztráció során megadott e-mail címre.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen visszavonhatja a weboldalon a megfelelő funkció alkalmazásával, vagy a Szolgáltató címére küldött levélben, vagy a következő e-mail címre küldött e-mailben: aryfashion01@gmail.com. Ebben az esetben nem fogunk Önnek több hírlevelet, illetve reklámcélú megkeresést küldeni.

A fentiek alapján tehát a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, illetőleg a Felhasználót direktmarketing céljából megkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult a fent részletezett módon visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet, illetve direktmarketing célú megkeresést nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, személyes adatait hirdetési és reklámcélokból a Szolgáltató tárolja, ill. folyamatosan felhasználja, tehát pl. hírleveleket, egyéb marketing célú megkereséseket küldjön a Felhasználónak.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai alapján személyre szabott hirdetéseket, ill. ajánlatokat küldjünk részére.

A Felhasználó által szolgáltatott adatokat a honlapunk, hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan szabályok folyamatosan elérhetők a Szolgáltató weboldalán a megfelelő menüpont alatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti a Felhasználókat.

 5.3. Jogérvényesítési Lehetőségek

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem vagy a 4.5. pontban meghatározott esetben az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

A jelen tájékoztató egyoldalú módosítására a Szolgáltató jogosult. A mindenkor hatályos és a korábbi tájékoztatók a Szolgáltató weboldalán elérhetőek.

 

Kelt és lezárva: Debrecen, 2020. szeptember 15.

Keresés